BPEJ – co to je a kolik za to zaplatím?

BPEJ - co to je a kolik za to zaplatím?
Zajímá vás, co je to BPEJ? Jaké jsou ceny pozemků dle BPEJ? A co je to seznam BPEJ kódů?

Při prodeji pozemků, zejména zamýšlí-li kupující na stavebních parcelách další výstavbu například rodinného bydlení, se mimo jiné nevyhnete tzv. odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. S tímto právě souvisí zkratka BPEJ, která je uvedena na listu vlastnictví. I v souvislosti s aktuálním prodejem dvaceti pozemků ve Velkých Chvalovicích u Peček www.pozemkypecky.cz si dovolím uvést několik poznatků.

Co to znamená BPEJ

Je to zkratka znamenající “bonitovaná půdně ekologická jednotka”, která se vyjadřuje pětimístným kódem, který označuje půdní a klimatické podmínky resp. “kvalitu” a tím i prodejní cenu půdy. První číslo označuje klimatický region, druhé a třetí půdní jednotku, čtvrté sklonitost a expozici a páté skeletovitost a hloubku půdy. Tento pětimístný kód najdete v listu vlastnictví v odstavci “Seznam BPEJ”. Vyhledávání v katastru nemovitostí lze na odkazu http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Jak zjistím hodnotu a kolik budu platit?

Koupili jste například pozemek o rozloze 1250 m². Z územního plánu víte, že můžete postavit například dvoupatrový dům s určitým sklonem střechy a že můžete mít zastavenou plochu maximálně 20 %. Z projektu, který máte připraven na Váš vysněný dům víte, že zastavěná plocha domu je např. 180 m², garáž má dalších 36 m² a parkovací stání u garáže ještě dalších 14 m². Teď ta pozitivní zpráva: poplatek a cena za vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu se nepočítá z celého, Vámi koupeného pozemku, ale “pouze” ze zastavěné a zpevněné plochy. Pokud tedy na pozemku budete mít dům a zbytek betonové parkoviště, opravdu je třeba vyjmout a uhradit za celý pozemek. Bavíme-li se ale o případu, který uvádím výše, jedná se o součet 180+36+14 = 230 m².

Další hodnoty, se kterými je třeba počítat je cena zemědělského pozemku podle BPEJ za M2 v Kč a “Třída ochrany ZPF”, které jsou stanoveny vyhláškou a jednoduše je můžete zjistit proklikem z katastru nemovitostí na eKatalog BPEJ.

Rozkliknutím konkrétního čísla v listu vlastnictví v odstavci “Seznam BPEJ” získáme zbylé dvě důležité informace např.:

průměrná cena pozemků dle BPEJ za m² = 14,63 Kč a Třída ochrany ZPF = 2.

Nyní máme vše, abychom jednoduše spočítali výslednou cenu za vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Jednoduše mezi sebou čísla vynásobíme. Tzn. 230 x 14,63 x 2 = 6729,8 Kč.

Dle přílohy “Sazebník odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu” k Zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu 334/1992 Sb. se Vás může týkat ještě jeden činitel, který může cenu dost ovlivnit a to je “Ekologická váha vlivu” (EVV), která charakterizuje faktory životního prostředí negativně ovlivnění odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu.

Tyto faktory se řadí do 4 skupin A,B,C,D a spadají do nich např. národní parky, ochranná pásma, chráněné oblasti, území mimo plochy určené územním plánem nebo např. chráněná ložisková území. Dle zařazení pozemku je pak EVV v hodnotách 5,10,15 či 20. Odpovídá-li pozemek některým z těchto faktorů, násobí se zjištěná cena za vyjmutí pozemku ze ZPF hodnotou EVV. Např. 6729,8 x 5 = 33 649 Kč.

BPEJ v listu vlastnictví není

Kód BPEJ se přiřazují parcelám pro zemědělskou půdu. Narazíte-li na pozemek, který nemá BPEJ evidováno, půjde o pozemek “nezemědělský”, pozemek, na němž nebyla prováděna zemědělská činnost a se jedná o případ, kdy parcele nebyl kód BPEJ přiřazen.

Jak zařídit odnětí?

K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je třeba podat písemnou “Žádost o odnětí půdy ze ZPF” na příslušném Městském/obecním úřadě. Tato žádost je zpravidla ke stažení na stránkách úřadu spolu s informacemi o podmínkách, průběhu, potřebných podkladech i termínech vyřízení.

Sdílet

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další články

Pozitivních zpráv není nikdy dost

Pozitivních zpráv není nikdy dost. Proto si i my v Adomus – reality a finance jinak dovolíme sdílet několik pozitivních informací, které se týkají Vás,

Případová studie – Popovice

Při prodeji nemovitostí majitelé často řeší, zda se do toho pustit jako „samoprodejci“ nebo zakázku svěřit profesionálnímu realitnímu makléři. Druhá varianta je určitě správně. Proč?