BPEJ – co to je a kolik za to zaplatím?

BPEJ - co to je a kolik za to zaplatím?
Zajímá vás, co je to BPEJ? Jaké jsou ceny pozemků dle BPEJ? A co je to seznam BPEJ kódů?

Při prodeji pozemků, zejména zamýšlí-li kupující na stavebních parcelách další výstavbu například rodinného bydlení, se mimo jiné nevyhnete tzv. odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. S tímto právě souvisí zkratka BPEJ, která je uvedena na listu vlastnictví. I v souvislosti s aktuálním prodejem dvaceti pozemků ve Velkých Chvalovicích u Peček www.pozemkypecky.cz si dovolím uvést několik poznatků.

Co to znamená BPEJ

Je to zkratka znamenající “bonitovaná půdně ekologická jednotka”, která se vyjadřuje pětimístným kódem, který označuje půdní a klimatické podmínky resp. “kvalitu” a tím i prodejní cenu půdy. První číslo označuje klimatický region, druhé a třetí půdní jednotku, čtvrté sklonitost a expozici a páté skeletovitost a hloubku půdy. Tento pětimístný kód najdete v listu vlastnictví v odstavci “Seznam BPEJ”. Vyhledávání v katastru nemovitostí lze na odkazu http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Jak zjistím hodnotu a kolik budu platit?

Koupili jste například pozemek o rozloze 1250 m². Z územního plánu víte, že můžete postavit například dvoupatrový dům s určitým sklonem střechy a že můžete mít zastavenou plochu maximálně 20 %. Z projektu, který máte připraven na Váš vysněný dům víte, že zastavěná plocha domu je např. 180 m², garáž má dalších 36 m² a parkovací stání u garáže ještě dalších 14 m². Teď ta pozitivní zpráva: poplatek a cena za vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu se nepočítá z celého, Vámi koupeného pozemku, ale “pouze” ze zastavěné a zpevněné plochy. Pokud tedy na pozemku budete mít dům a zbytek betonové parkoviště, opravdu je třeba vyjmout a uhradit za celý pozemek. Bavíme-li se ale o případu, který uvádím výše, jedná se o součet 180+36+14 = 230 m².

Další hodnoty, se kterými je třeba počítat je cena zemědělského pozemku podle BPEJ za M2 v Kč a “Třída ochrany ZPF”, které jsou stanoveny vyhláškou a jednoduše je můžete zjistit proklikem z katastru nemovitostí na eKatalog BPEJ.

Rozkliknutím konkrétního čísla v listu vlastnictví v odstavci “Seznam BPEJ” získáme zbylé dvě důležité informace např.:

průměrná cena pozemků dle BPEJ za m² = 14,63 Kč a Třída ochrany ZPF = 2.

Nyní máme vše, abychom jednoduše spočítali výslednou cenu za vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Jednoduše mezi sebou čísla vynásobíme. Tzn. 230 x 14,63 x 2 = 6729,8 Kč.

Dle přílohy “Sazebník odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu” k Zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu 334/1992 Sb. se Vás může týkat ještě jeden činitel, který může cenu dost ovlivnit a to je “Ekologická váha vlivu” (EVV), která charakterizuje faktory životního prostředí negativně ovlivnění odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu.

Tyto faktory se řadí do 4 skupin A,B,C,D a spadají do nich např. národní parky, ochranná pásma, chráněné oblasti, území mimo plochy určené územním plánem nebo např. chráněná ložisková území. Dle zařazení pozemku je pak EVV v hodnotách 5,10,15 či 20. Odpovídá-li pozemek některým z těchto faktorů, násobí se zjištěná cena za vyjmutí pozemku ze ZPF hodnotou EVV. Např. 6729,8 x 5 = 33 649 Kč.

BPEJ v listu vlastnictví není

Kód BPEJ se přiřazují parcelám pro zemědělskou půdu. Narazíte-li na pozemek, který nemá BPEJ evidováno, půjde o pozemek “nezemědělský”, pozemek, na němž nebyla prováděna zemědělská činnost a se jedná o případ, kdy parcele nebyl kód BPEJ přiřazen.

Jak zařídit odnětí?

K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je třeba podat písemnou “Žádost o odnětí půdy ze ZPF” na příslušném Městském/obecním úřadě. Tato žádost je zpravidla ke stažení na stránkách úřadu spolu s informacemi o podmínkách, průběhu, potřebných podkladech i termínech vyřízení.

Sdílet

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Další články

Pozitivních zpráv není nikdy dost

Pozitivních zpráv není nikdy dost. Proto si i my v Adomus – reality a finance jinak dovolíme sdílet několik pozitivních informací, které se týkají Vás,

Případová studie – Popovice

Při prodeji nemovitostí majitelé často řeší, zda se do toho pustit jako „samoprodejci“ nebo zakázku svěřit profesionálnímu realitnímu makléři. Druhá varianta je určitě správně. Proč?

Chcete být úspěšný realitní makléř?

  Chcete být úspěšný realitní makléř? Pojďme na tom společně pracovat! Já určitě nemám největší realitní kancelář a asi ani neprodávám nejvíce realit na světě.